Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató itt letölthető.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
 

 

 

 

A(z) Természetesen Savanyú Korlátolt Felelősségű Társaság dokumentuma

hatályban: 2024. május 3-tól/től visszavonásig

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 

1.    Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

2.    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

3.    Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

4.    Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5.    Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

6.    Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

7.    Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.

8.    Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

9.    Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt

 

 

 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatkezelő

Adatkezelő neve: Természetesen Savanyú Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő elérhetősége: 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 6.

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés: Az Érintett beazonosítása, kapcsolatfelvétel az Érintettel

Az Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Az Érintett neve, Érintett e- mail címe, érintett telefonszáma, Érintett címe, Érintett közösségi média profilja (a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módjától függően)

A kapcsolat időtartamáig.

Az adásvétellel kapcsolatos adatkezelés: A Vevő beazonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás a vevővel.

Szerződéses kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adásvétel lebonyolításához szükséges adatok, jellemzően Vevő neve, Vevő e-mailcíme, Vevő telefonszáma, Vevő közösségi média profilja, Vevő szállítási címe, amennyiben a termék kiszállítását kéri (ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám, épület, emelet, ajtó)

A megrendelés elküldésével létrejött szerződés megkötésétől számított 5 év /a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

6.22. § (1)/, tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.

Számlázási tevékenység: Számla szabályszerű kiállítása, számviteli bizonylatok megőrzése

Jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

Számlázási név, számlázási cím, nem magánszemély érintett esetén adószám, e- mailcím (e-számla esetén, vagy ha a számlát e- mailben küldik), vételár, a teljesítés napja

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig /a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)166. § (6) bekezdés figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdésére/

 

 

 

Szállítással kapcsolatos adatkezelés: A Vevőrészére a megrendelttermék átadása

Szerződéses kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b)pont.

Szállítási név, szállítási cím, amennyiben a címzett által igényelt szállítási módhoz szükséges: e-mail cím, telefonszám

A megrendelés elküldésével létrejött szerződésmegkötésétől számított 5 év, /aPolgári Törvénykönyvről szóló2013. évi

V. törvény („Ptk.”)6.22. § (1)/, tekintettel arra,hogy a polgári jogi követelések5 év alatt

évülnek el.

A Vevővel történő kapcsolattartás: Adásvétellel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető ajánlatokról szóló tájékoztatás

Jogos érdek GDPR

6. cikk (1) bek. f) pont.

Vevő kapcsolattartás céljára megadott adatai

A Vevővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, rendezvénymeghívók küldésének az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig. (Amelyik korábbi.)

A Megrendelővel/Vevővel történő kapcsolattartás: Adásvétellel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető ajánlatokról szóló tájékoztatás

Jogos érdek GDPR

6. cikk (1) bek. f) pont.

Megrendelő/Vevő kapcsolattartás céljára megadott adatai

A Megrendelővel/Vevővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, rendezvénymeghívók küldésének az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig. (Amelyik korábbi.)

Regisztráció a weboldalon: A regisztrációval a regisztráló nyomon követheti, visszakeresheti a weboldalon végzett tevékenységeit.

Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Regisztráló regisztráció során megadott adatai

Érintett törlési kérelméig

Hírlevél küldése: Tartalommarketing, promóciós ajánlatok kuponok, rendezvénymeghívók küldése

Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Feliratkozó neve, e-mail címe

Érintett törlési kérelméig

 

 

Közösségépítés közösségi média felületeken

Érintett hozzájárulásaGDPR

6. cikk (1)bek. a) pont. (Azérintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül

visszavonhatja.)

Érintett nyilvános profiladatai

Érintett leiratkozásáig

 

I.   CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

 

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vesz igénybe.

TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (A weboldal működésének biztosítása, a weboldal használata közben keletkezett adatok tárolása)

Adatfeldolgozó: Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged Tisza Lajos körút 41., e-mail cím: info@rackhost.hu)

Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség. Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.

FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL (A vételár kiegyenlítésénél)

Adatfeldolgozó: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., telefonszám: ++36-1/20/30/70- 3666666, e-mail cím: adatvédelem@otpbank.hu)

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, mert átutalás esetén a fizetendő összeget adatkezelő adatfeldolgozónál vezetett bankszámlaszámára utalva kell megfizetni.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. bankszámla tulajdonos neve 2. bankszámlaszám 3. számlavezető bank adatai

FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL (A megrendelt szolgáltatás vételárának bankkártyás kiegyenlítése)

Adatfeldolgozó: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., postacím: 1051 Budapest, Nádor u. 16., e-mail cím: adatvedelem@otpbank.hu, webhely: http://simplepay.hu/vasarlo-aff)

Érintett (Megrendelő) tudomásul veszi, hogy Adatkezelő felhasználói adatbázisában tárolt jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linkeken tekinthetők meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, hogy a megrendelt termék/szolgáltatás árát bankkártyával is ki lehessen egyenlíteni. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: bankkártya tulajdonos neve, a megrendelő e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, hogy a megrendelt termék/szolgáltatás árát bankkártyával is ki lehessen egyenlíteni.

 

 

 

Érintett (Megrendelő) tudomásul veszi, hogy Adatkezelő felhasználói adatbázisában tárolt jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett személyes adatai átadásra kerülnek az adatfeldolgozó részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, hogy a megrendelt termék/szolgáltatás árát bankkártyával is ki lehessen egyenlíteni.

Az online bankkártyás fizetések az adatfeldolzó rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: A Szolgáltatás bankkártyás fizetési funkciója igénybevétele során a Vevő Kártya adatait, így a Kártyán szereplő nevet, kártyaszámot, lejárati dátumot, kártyakibocsátó bank nevét és CVC/CVV biztonsági kódot ad meg az erre szolgáló online felületen. A kártyaadatokhoz a kereskedő nem fér hozzá.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS (A megrendelt termék kiszállítása)

Adatfeldolgozó: Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1. em. 3., postacím: 1023, Budapest, Komjádi Béla utca 1., telefonszám: +36 30 589 0000, e-mail cím: info@fuvar.hu, webhely: https://fuvar.io/hu/)

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://fuvar.io/hu/privacy

Adatfeldolgozó igénybe vételére a megrendelt termék házhoz vagy csomagpontra történő kiszállítása érdekében került sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. címzett neve 2. címzett címe 3. címzett telefonszáma (esetleges) 4. Címzett e-mail címe (esetleges).

SZÁMLÁZÁSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállítása)

Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) (székhely: Elérhetőség:1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail cím: dpo@kboss.hu)

Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának és NAV felé történő továbbításának érdekében kerül sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mail-cím (amennyiben az a számlán szerepel)

KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállításának ellenőrzése, számviteli bizonylatok megőrzése) Adatfeldolgozó: PROFIL Bt. (székhely: 6724 Szeged, Ipoly sor 13/B 10. em. 28., postacím: 6724 Szeged, Ipoly sor 13/B 10. em. 28., telefonszám: 36 62 321 521, e-mail cím: iroda@profilbt.hu)

Az Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának ellenőrzése és a számviteli bizonylatok megőrzése miatt kerül sor.

Az Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: Számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mailcím (amennyiben az a számlán szerepel).

E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE

Adatfeldolgozó: Google Inc. (székhely: Mountain View, California, USA 2. )

 

 

 

ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

Adatfeldolgozó: Messenger (Facebook) Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA) Adatfeldolgozó: Instagram üzenet Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)

Az Az Adatfeldolgozó igénybe vételére videóhívás, üzenetküldés érdekében kerül sor. Az üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is juthat.

HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

Adatfeldolgozó: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland) Adatfeldolgozó: (székhely: )

Az Adatfeldolgozó az alábbi adatokhoz fér hozzá: feliratkozó neve, feliratkozó e-mail címe. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Adatfeldolgozó: Facebook Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA ) Adatfeldolgozó: Instagram Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)

Az Adatfeldolgozó igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz – nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.

 

II.   ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:

 

Adattovábbítás harmadik országba nem történik.

 

 

III.    AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS

 

az oldalon nem történik.

 

 

IV.    ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

 

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési

 

 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.

 

V.   AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

1.)  TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén aaz Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.

2.)  HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése

 

 

esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

3.)  HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.)  TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.)  AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

6.)  TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

 

 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

VI.    PANASZTÉTELI JOG:

 

Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/)

 

VII.    COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

 

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják: Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt. Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli.

Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:

a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

b.)    Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

 

 

 

c.)   Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.

d.)   Célzott vagy reklám sütik: Ezek segítségével a honlap az érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő információt tud nyújtani. Ehhez az érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.

Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak – melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy

„Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage- cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Érintettre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 https://policies.google.com/technologies?hl=hu

A honlap Facebook Pixelt használ, mely a Meta Platforms Inc. elemző szolgáltatása a Facebook hirdetések konverziókövetésére. A Facebook Pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok.

 

 

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:

 

 Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)  évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

 

A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.